Kā nesaņemt būvatļauju

Plāni, griezumi, konstrukcijas, apkure, ventilācija, kanalizācija un sazin kas vēl jau sen sazīmēti, bet būvatļaujas kā nav, tā nav. Pēc nepilna mēneša gaidīšanas Rīgas pilsētas Būvvalde iedeva atteikumu. Te īss iebildumu izklāsts.

– Būvvalde konstatē, ka iesniegtajiem sējumiem iztrūkst titullapas.
– Būvvalde konstatē, ka uz trijām lapām pietrūkst būvprojekta vadītāja paraksts.
– Būvvalde konstatē, ka nav Sadales Tīkls saskaņojuma.
– Būvvalde konstatē, ka topogrāfijas lapā vienā vietā kļūdas pēc ierakstīts cita objekta numurs. Uz tās pašas lapas ir atrodams arī pareizais.
– Būvvalde konstatē, ka nav pievienots pamatojums žoga izvietošanai sarkanajās līnijās.
– Būvvalde lūdz sniegt skaidrojumu jumta izbūvēm bēniņu stāvā (iecerē tādu nebija).

Skaidrs, ka šī ir prasta projektāju kantora laža – virsraksts tur, paraksts šeit, atkāpe 2cm, copy paste kļūda. Cilvēks, kura uzdevums bija parūpēties par to, lai viss atbilstu gostiem, to nebija izdarījis. Drausmīgas dusmas plus vilšanās par savu bezspēcību Lielā Aparāta priekšā.

Jautājums, cik kritiski ir minētie trūkumi un vai nebūtu saprātīgāk būvatļauju izsniegt ar nosacījumiem, kas noteiktā termiņā ir jāizpilda.

Punktu uz i pielika Rīgas pilsētas Būvvaldes rakstītais: “APL 62. panta pirmā daļa nosaka, ka, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta viedokli un argumentus šajā lietā. Tā paša panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai tā nav lietderīga. Ņemot vērā, ka Būvprojekts neatbilst normatīvo aktu prasībām, un Jūsu viedoklis nevar ietekmēt šī administratīvā akta saturu, Būvvalde uzskata, ka Jūsu viedokļa noskaidrošana uz šī administratīvā akta izdošanas brīdi nav lietderīga.”

Tā, lūk. Mana viedokļa noskaidrošana nav lietderīga. Es teiktu, ka arī ST saskaņojums nav lietderīgs, jo uz manas zemes jau ir izbūvēts elektrības pieslēgums ar skapi, skaitītāju, abu veidu rozetēm un regulāru rēķinu. Katrā ziņā ne tik obligāts, lai aizkavētu būvdarbus par 4 nedēļām. Rokot bedri un betonējot pamatus, gan jau paspētu saskaņot 5 m garu pievadu no skapja līdz sadalnei.

Tas pats par žogu. Būvniecības ieceres saskaņošanas laikā viņiem par to, ka žogs ieplānots pa vēsturisko līniju apmēram metru aiz sarkanās līnijas, tāpat kā visām mājām manā ielā, neradās neviens jautājums, komentārs vai iebildums. Saskaņoja ģenplānu bez aizķeršanās. Būtu taču normāli, ka, mainoties viedoklim, iedod komentāru un pienākumu izlabot. Bet nē.

Uz manu jautājumu, vai tiešām viņi objekta apsekošanas laikā nav pamanījuši, ka elektrības pieslēgums jau ir izveidots un ka iecerētā žoga līnija sakrīt ar vēsturisko, saņēmu atbildi, ka būvinspektori, kuri pārbauda, vai nav sākta nelegāla būvniecība, fotofiksāciju neveic un arhitektu nodaļai informāciju nenodod.

Nezinu, kādu atbildi viņi sagaida uz pēdējo punktu. Izrakstu no dzemdību nama?

P.S. Es nevainoju RPBV speciālistus. Viņi dara savu darbu saskaņā ar normatīvo aktu un dienesta procedūru prasībām. Es vainoju viņu vadītājus, kuri tā vietā, lai sistēmā mazinātu berzi, dodot nebūtisku trūkumu novēršanas iespējas, nevajadzīgi veicina atkārtotu visas infrastruktūras (piemēram, klientu apkalpošanas centra, juridiskās nodaļas, arhīva un lietvedības) noslodzi.

%d bloggers like this: